Comunitats de propietaris: obres, molèstias i inquilins

Comunitats de propietaris: obres, molèstias i inquilins
26/10/2015 CoworkingXammar

En les comunitats de propietaris són freqüents que es produeixin alguna de les següents situacions ja sigui per obres de millora o reparació que s’hagin de realitzar o per molèstias ocasionades per altres propietaris o els seus inquilins.

Comunidades de Propietarios

Condemna a indemnitzar a un altre propietari per sorolls del seu inquilí

Sentència Audiència Provincial de Saragossa, 19-03-2013

El propietari i el seu inquilí van ser condemnats en primera instància a pagar solidàriament a un veí la quantitat de 6.000 euros i a la seva esposa la quantitat de 5.000 euros, i a tots dos la suma de 600 euros.

La Audiència Provincial, que va confirmar la sentència d’instància, fonamentava el següent respecte al propietari que tenia arrendat el seu habitatge i l’inquilí del qual venia produint sorolls:

El propietari va rebre les queixes i li és atribuïble una conducta omissiva, apreciant la sentència una passivitat i falta de preocupació pel problema durant diversos anys, manifestat al no promoure la cessació que permet l’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal.

En segon lloc en els recursos es nega que concorri relació causal entre el soroll i la malaltia dels actors (depressió i migranya) i que la indemnització no correspon a aquests conceptes, sinó al dany moral, excepte 1.000 euros per un transtorn ansiós lligat als sorolls.

Requisits per a l’éxito de l’acció de cessació d’activitats molestes en comunitats de propietaris

Sentència Audiencia Provincial d’Albacete, 19-02-2014

L’article 7.3 de la Llei de Propietat Horitzonal estableix la prohibició, entre d’altres, de dur a terme activitats molestes establint també els requisits per dur a terme l’acció de cessació de tals activitats.

  1. Que es realitzi una activitat continuada, la qual cosa suposa certa continuïtat o permanència de la realització d’actes singulars (STS 22 desembre 1970);
  2. Que l’activitat sigui incòmoda, és a dir, molesta per a terceres persones que habitin o hagin de romandre en algun lloc de l’immoble en el qual es desenvolupi l’activitat (SSTS 8 abril de 1965, 18 de gener 1961 i 30 abril 1966), és a dir, que existeixi un subjecte passiu determinat al que l’activitat incòmoda pugui afectar, sent aquest les persones que habiten o hagin de romandre en la mateixa finca i no persones indeterminades o inconcretes (SSTS 7 octubre 1964 i 10 abril 1967);
  3. Que la molèstia sigui notòria i ostensible, és a dir, s’exigeix una dosi de gravetat en la pertorbació (STS 8 abril 1965).

Responsabilitat del propietari per filtracions encara que el pis estigui llogat

Sentència Audiencia Provincial d’Albacete, 08-01-2013

És una de les obligacions dels propietaris establerta en l’article 9 de la Llei de Porpietat Horitzonal la de mantenir en bon estat de conservació el seu propi pis o local i instal·lacions privatives i que no perjudiquin a la comunitat o als altres propietaris, amb l’obligació d’indemnitzar els danys que ocasioni pel seu descuit o el de les persones per les que hagi de respondre.

La rehabilitació de l’edifici no requereix unanimitat de la comunitat a l’ésser d’interès general

Sentència Audiència Provincial de València, 30-0-2012

No es necessita l’acord unànime per aprovar l’execució d’aquestes obres. La doctrina jurisprudencial (STS de data 2 de novembre de 2004) ha declarat que no és necessària la unanimitat dels copropietaris quan les obres a realitzar, encara que afectin a elements comuns, siguin d’interès general.

Obligació dels propietaris a contribuir per derrama per a demandar a la promotora per a reparació d’elements comuns

Sentència Audiència Provincial de la Corunya, 22-11-2013

En un edifici en règim de propietat horitzontal l’obligació dels propietaris de contribuir a les despeses generales conforme a la seva quota de participació recollida en els Estatuts o a l’especialment establert en la llei en l’article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal  s’hi inclou les despeses per a demanar a la promotora per a reparació d’elements comuns.

Responsabilitat de la comunitat per filtracions des de la terrass privativa que és coberta de l’edifici o des de la façana

Sentència Audiència Provincial de Múrcia, 23-10-2012

Aquestes filtracions eren conseqüència d’una deficient conservació de la coberta de l’edifici, element comú del mateix, i que per tant la responsabilitat correspondria a la comunitat de propietaris, conforme a l’article 10.1 de la Llei de Propietat Horitzontal que estableix l’obligació de la comunitat de mantenir l’edifici en les correctes condicions estructurals, d’estanqueïtat, habitabilitat, accessibilitat i seguretat.

Responsabilitat del propietari per obres de l’inquilí que afecten elements comuns

Sentència Audiència Provincial de la Corunya, 06-02-2014

En la sentència es va derivar de la seva condició de propietari, doncs no es tractava d’una acció de cessació d’activitats de l’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal, sinó de l’acció de l’article 7.1, que es basa en les relacions de la comunitat amb un dels propietaris responsabilitzant-lo de les obres que l’inquilí va realitzar i afectaven elements comuns.

L¡atribució de l’ús exclusiu d’elements comuns requereix unanimitat

Sentència Audiència Provincial de Balears, 16-07-2014

L’atribució de l’ús exclusiu d’una part d’elements comuns a algun dels propietaris, en la mesura en què suposa una modificació dels Estatuts de la comunitat, requereix la unanimitat per a la seva aprovació.

Instal·lació d’ascensors

Desprès de les modificacions introduïdes en la Llei de Propietat Horitzontal amb entrada en vigor el 28-06-2013, la instal·lació d’ascensors en comunitats solament requereix majoria, no 3/5.

Instal·lació d’ascensors amb ocupació d’elements privatius: servituds i indemnitzacions

Sentència del Tribunal Suprem, 17-10-2013

La instal·lació d’un ascensor en una comunitat de veïns, considerat com d’interès general, permet la constitució d’una servitud amb la corresponent indemnització per danys i perjudicis, fins i tot quan suposo l’ocupació de part d’un espai privatiu (STS 10 octubre 2011)

Divorci i despeses de comunitat: el Tribunal de família pot acordar que els pagui qui utilitzi l’habitatge

Sentència Tribunal Suprem, 25-09-2014

Un Tribunal de família pot acordar, en ares a l’equilibri econòmic entre les parts, que el ex cònjuge que utilitzi l’habitatge sigui el que hagi d’afrontar les desepeses ordinàries de conservació.

El repartiment igualitari de despeses comunes requereix unanimitat

Sentència Audiència Provincial de Burgos, 06-05-2014

El canvi de sistema de pagament establert en els Estatuts i la fixació d’un règim especial i diferent de contribució a les despeses precisa d’unanimitat de tots els propietaris (SSTC de 30 de abril de 2002, de 19 de juliol i de 14 de març de 2000 i de 2 de febrer de 1991).

El local exonerat de despeses comunes de portal ho està de la reparació de porta d’entrada

Sentència Audiència Provincial de Pontevedra, 15-09-2014

Si el propietariodel local està eximit de concórrer a les despeses del portal perquè no fa ús d’ell, també ha d’entrendre’s que, per la mateixa raó l’exclusió ha d’estendre’s a les obres de millora i reparació de les portes del portal.

 

Article d’Eduard Bellera

LLAMA AHORA